Všeobecné obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást všech smluv uzavřených mezi objednatelem (dále jen „zákazník“) a zhotovitelem, společností dot. DesignStudio s.r.o., se sídlem Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice, IČ: 62501691, DIČ: CZ6250169  (dále jen „provozovatel“), který je provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese www.doteq.cz, a upravují jejich vzájemné vztahy.

1. 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek jsou smluvní strany oprávněny sjednat pouze formou písemném dodatku ke smlouvě. Takto sjednaná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 3. Obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na smlouvy, kde zákazníkem je podnikatel, vyjma ustanovení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy.

 

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1.  Předmětem smlouvy je závazek provozovatele provést pro zákazníka dílo podle objednávky zákazníka a závazek zákazníka dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

 

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3. 1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového ani telefonického připojení neliší od základní sazby,

b) zálohy na sjednanou cenu nebo obdobné platby nejsou vyžadovány – toto neplatí v případě, že zákazník požaduje poskytnutí specifických služeb nebo služeb většího než obvyklého rozsahu,

c) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

– smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

e) Odstoupení je zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice

f) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli,že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

g) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nést náklady spojené s navrácením zboží provozovateli a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a jejichž plnění již začalo, je zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny,

i) provozovatel nevyřizuje mimosoudně stížnosti zákazníků. V případě stížností má zákazník právo obrátit se se svými stížnostmi na orgán dohledu nebo státního dozoru.

j) souhlasí s tím, aby společnost dot. DesignStudio s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Svým souhlasem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti dot. DesignStudio s.r.o., se sídlem Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice, IČ: 62501691, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti dot. DesignStudio s.r.o. na vaší emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit na email studio@dot.cz.

k) účtenky zasíláme pouze v elektronické podobě.

l) podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4. OBJEDNÁVKA A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4. 1. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na internetových stránkách provozovatele www.doteq.cz (dále také jen „webové rozhraní obchodu“).Odeslaný objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a službách, výši a způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávky ainformace onákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

4. 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zákazníkovi provozovatelem zasláno potvrzení o přijetí objednávky a jejím obsahem jsou i údaje sdělené zákazníkovi před jejím uzavřením. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel po doručení a zpracování řádně vyplněného objednávkového formuláře, který je součástí průvodce objednávkou umístěného na webovém rozhraní obchodu

4. 3. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel zákazníkovi elektronickou poštou (E-mail) na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v elektronickém průvodci objednávkou na webovém rozhraní obchodu nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu (bod 8. 1. a násl.).

4. 4. Podstatný obsah smlouvy je určen obsahem objednávky a obchodními podmínkami.

4. 5. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné a konečné.

4. 6. Provozovatel neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak, vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, není povinen provádět jakoukoliv kontrolu údajů, informací a obsahu nahrávaného zákazníkem na webové rozhraní obchodu.

4. 7. Provozovatel neodpovídá za původ a povahu obsahu (z pohledu autorského zákona) poskytovaného zákazníkem v objednávce.

4. 8. Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy.

 

 

5. URČENÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Webové rozhraní obchodu provozovatele obsahuje seznam služeb poskytovaných provozovatelem, a to včetně uvedení ceny za rozsah a kvalitu objednávaných služeb. Ceny u jednotlivých nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících poplatků. Cena představující náklady na dodání plnění podle smlouvy se sjednává zvlášť v průběhu přípravy objednávky.

5. 2. Pro určení smluvní ceny je rozhodná cena za jednotlivé služby uvedená na webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky.

5.2.1. Uvedená cena u jednotlivých poskytovaných služeb je konečná.

5.2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci služeb poskytnutých provozovatelem obsahuje webové rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdyje zboží doručováno v rámci České republiky.

5. 3. Cena za jednotlivé služby zůstává závazná do doby, než dojde ke změně této ceny na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. 4. Cenu za objednané služby a případné náklady spojené s dodáním plnění dle smlouvy hradí zákazník provozovateli následujícími způsoby:

a) V hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce

b) Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 7306145001/5500 vedený u Raiffeisen Bank, ČR

c) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému „PayPal“ nebo platební brány „GoPay“

e) Po individuální domluvě v hotovosti na provozovně provozovatele na adrese  Hraniční 2255, 370 06 České Budějovice.

5. 5.  V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.

5. 6.   Případné slevy z ceny poskytnuté provozovatelem nelze vzájemně kombinovat.

5. 7.  Daňový doklad vystavuje provozovatel po uhrazení ceny a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. 8.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran smlouvy samostatně.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. 1. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

– smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6. 2. Odstoupení je zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice.

6. 3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6. 1. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být provozovateli vráceno do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: „jedno sto korun českých“) za každý den prodlení, maximálně však do výše sjednané ceny. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené, v původním počtu a je-li to možné, v původním obalu.

6. 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6. 1. obchodních podmínek je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení.

6. 5. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené plnění bude zejména poškozeno, opotřebeno či nebude v původním množství, vzniká provozovateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. 1. Způsob doručení plnění zákazníkovi určuje provozovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy určen na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7. 2. Je-li provozovatel podle smlouvy povinen dodat plnění na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme- li zákazník zboží při dodání, je provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500,- Kč (slovy: „pět set korun českých“) a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy. Náklady na opakované doručení plnění nese zákazník.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8. 2. Provozovatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zákazníkem.

8.2.1. Provozovatel odpovídá za vady zboží, jejichž příčinou je vada materiálu dodaného zákazníkem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže zákazníka na vadu materiálu či nevhodnost jeho pokynů neupozornil.

8. 3. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby  tisku tj. diametrální odlišnosti v barevnostech, chyby v rastrech a další. Vadami se nerozumí typografické chyby v textech a chyby při elektronickém návrhu produktů, které nebyly zákazníkem dostatečně zkontrolovány a byly následně odeslány v objednávce provozovateli jako správné (potvrzení o správnosti vložených údajů). Za vady se dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a reálnou tiskovinou.

8. 4. Práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady je zákazník povinen uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla výše uvedené.

 

9. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webovém rozhraní obchodu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávky zboží a služeb, úpravy návrhu produktů nebo prohlížet realizované objednávky. Zákazník může provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a v případě změny tyto aktualizovat. Provozovatel není povinen ověřovat pravdivost a úplnost uvedených údajů.

9. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. U objednávek a požadavků zaslaných z konkrétního uživatelského účtu se má za to, že je činí konkrétní registrovaná osoba.

9. 4. Provozovatel může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

9. 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. 6. Provozovatel není povinen jakkoliv sledovat obsah uživatelského účtu a za původ tohoto obsahu neodpovídá.

9. 7. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Provozovatel postupuje tak, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli.

9.7.1. Za písemné vyjádření nesouhlasu podle bodu 8. 7. se v tomto případě považuje i elektronická forma vyjádření.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně grafických vzorů, obrázků a dalších produktů či fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10. 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

10. 3. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

11. ÚČINNOST

11. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2018 a ruší obchodní podmínky předchozí.

 

 

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Veškeré údaje získané od zákazníků se užívají výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků se nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Důležitá upozornění:

a) Objednávka odeslaná zákazníkem je závazná (dle Občanského zákoníku §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu, odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši celkové hodnoty objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

 

b) Veškerá Vámi dodaná tisková data jsou kontrolována našimi DTP pracovníky. V případě, že jsou tato data nekorektní a tím pádem nepoužitelná pro tisk, posouvá se termín expedice dokud nejsou tato data opravena ze strany zákazníka nebo po vzájemné domluvě naším DTP pracovníkem. Tzn. udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk. V případě prodlevy s opravou dat ze strany zákazníka NELZE termín expedice dodržet ani garantovat!

 

 

Reklamační řád

společnosti dot. DesignStudio s.r.o., se sídlem Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice, IČ 62501691, DIČ CZ625016917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod značkou 4720, dále též jen („Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu doteq.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ke Zboží je přikládán daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně v sídle firmy Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu doteq – Reklamační oddělení, Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice.

V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. 

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

mechanickým poškozením Zboží

užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

pokud předložený doklad o koupě Zboží vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

sníženou kvalitou Zboží z důvodů nekvalitních, nestandardních, neůplných nebo vadných podkladů dodaných Kupujícím

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

IV. Záruční doba

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.  V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

V. Práva z vad Zboží

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího (např. při opravě velkých kuchyňských spotřebičů) je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí reklamovaného Zboží

Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.